Dossier WW en vrijwilligerswerk

10 juli 2014
Update 1 januari 2015:    
Per 1 januari 2015 heeft minister Asscher een nieuwe regeling WW en Vrijwilligerswerk in laten gaan. Het liefst had Vereniging NOV gehad dat het UWV niet meer zou controleren op vrijwilligerswerk, maar daar wil de minister niet aan om werkverdringing te voorkomen. Omdat we er niet direct op rekenen dat met de nieuwe regeling alle problemen voorbij zijn, hebben we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken gemaakt om na vijf maanden te evalueren. Help ons door via ons meldpunt alles wat misgaat te melden. Dat is anoniem.
 

Update 10 juli 2014:
Op 10 juli heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de verruiming van de WW, zodat WW-gerechtigden meer ruimte krijgen om vrijwilligerswerk te doen. Het ministerie van SZW heeft met het UWV, Vereniging NOV en NOC*NSF overlegd over een nieuw kader om te voorkomen dat WW-gerechtigden onnodig worden dwarsgezeten in hun wens om (meer) vrijwilligerswerk te doen. Lees hier verder

Update 19 maart 2014:

Vereniging NOV heeft samen met NOC*NSF overleg gehad met de Directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We hebben het ervaren als een zeer open overleg waarbij er goede vooruitzichten zijn dat het UWV-beleid daadwerkelijk gaat veranderen. Voor de zomer moet er nieuw beleid liggen. 

Het beleid wordt nu in zijn geheel bepaald door de invulling die het UWV zelf heeft gegeven aan artikel 20 van de WW, lid 1 a. en 1 b. (Het recht op uitkering eindigt: a. voor zover de werknemer zijn hoedanigheid van werknemer verliest; b. voor zover de werknemer niet langer werkloos is), via een besluit uit 1998: http://www.st-ab.nl/wetwwor2bnww.htm
 

Update 4 maart 2014:

Maandag 3 maart was er naar aanleiding van een Telegraaf artikel veel media-aandacht voor het UWV dat vrijwilligerswerk dwarsboomt. Minister Asscher heeft via media laten weten dat wat hem betreft 'De strenge regels voor mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk willen doen, op de schop kunnen.'  

Met dank aan onze leden

Vereniging NOV heeft dankzij haar achterban, ondanks de terughoudend bij mensen in WW, voorbeelden kunnen verzamelen waaruit blijkt dat het niet altijd makkelijk is vrijwilligerswerk te doen als je een WW-uitkering hebt. In de reacties op de media-aandacht spreken lezers veel van arbeidsverdringing. In eerder overleg met het UWV en haar leden is Vereniging NOV gekomen tot onderstaand voorstel, waarin ook arbeidsverdringing voorkomt.

Berichtgeving van 11 december 2013 

Naar aanleiding van een RTL Nieuws item van 15 maart 2013 is Vereniging NOV in overleg met het Landelijke UWV. Samen met een aantal leden (vrijwilligerscentrales) hebben we in een discussie met het UWV een kader opgesteld om mensen met een uitkering niets in de weg te stellen om vrijwilligerswerk te doen. 

De huidige Werkloosheids Wet (WW) en ook het beleid dat het UWV voert ten aanzien van vrijwilligerswerk (en de uitvoeringspraktijk), zijn sterk verouderd. Op steeds meer plekken schuurt de behoefte aan het doen van meer vrijwilligerswerk en het overheidsbeleid zelf met de WW. Vereniging NOV is van mening dat de WW en/of het UWV-beleid aangepast moeten worden.

Achtergrond

Iedereen moet participeren van de huidige regering. In de fel omstreden Participatiewet moet iedereen met een uitkering een tegenprestatie leveren. Daar slaat de overheid door. Door de bezuinigingen op allerlei terreinen (niet alleen zorg, maar bijvoorbeeld ook in de cultuur en natuur) groeit de vraag naar vrijwilligers. Mensen met een WW-uitkering die graag vrijwilligerswerk willen doen, mógen het vaak niet of maar zeer beperkt. Vaak is wat en hoeveel ze mogen doen ook nog per regio en individu verschillend. In de praktijk komt het erop neer dat zij op sommige plekken zelfs geen vrijwilligerswerk mogen doen in zorgcentra of ziekenhuizen. Of dat zij dat niet mogen doen bij een vrijwilligerscentrale, ook niet als de functie in het verleden nooit door een betaalde kracht is gedaan. Of dat mensen geen bestuursfunctie bij een vrijwilligersorganisatie mogen hebben.  Deze praktijk belemmert veel mensen om zinvol vrijwilligerswerk te kunnen doen.