ChristenUnie

1332 keer bekeken 0 reacties

Samen met de leden heeft Vereniging NOV de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen gelezen en doorgelopen op onderwerpen die van invloed kunnen zijn op alles wat vrijwilligers doen of willen doen. Dit staat grotendeels los van de onderwerpen waar die vrijwilligers zich hard voor maken, want het vrijwilligerswerk gaat over praktisch alles in de maatschappij! Onderstaand overzicht geeft dus alleen in grove lijnen aan hoe een politieke partij het voorheeft met vrijwillige inzet. 

Vorm je eigen oordeel in 4 stappen!

 1. Lees de lees- en kijkwijzer hieronder
 2. Bekijk het overzicht
 3. Lees wat jouw partij(en) zeggen over vrijwillige inzet
 4. Lees onze standpunten

Lees- en kijkwijzer

In onderstaand overzicht, dat je ook als pdf kunt downloaden, zijn de eerste 4 punten héél kort samengevat de lobbypunten die Vereniging NOV met haar leden heeft geformuleerd. In onze position paper kun je uitgebreider lezen waar die echt voor staan. De andere onderwerpen hebben we uit de verkiezingsprogramma's zelf gehaald. Vanwege de verschillen in de standpunten is het belangrijk zelf te lezen wat de partijen te zeggen hebben en je eigen oordeel te vormen. Op alle onderwerpen hebben we onze eigen standpunten geformuleerd. Eén ding is zeker, bij groen hebben wij een goed gevoel. Lichtgroen biedt perspectief om in gesprek te gaan. Geel is een verhaal apart en die onderwerpen hebben we ook bij onze standpunten extra toegelicht. En rood? Tja, rood….

Klik op het plaatje om het overzicht in pdf te downloaden. Beneden aan deze pagina kun je per partij lezen wat er in het verkiezingsprogramma staat.

Afbeelding stemwijzer, klik om pdf te downloaden!

Download in pdf.

Mis je een partij?

Er doen maar liefst 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (Bron: Wikipedia). In bovenstaand overzicht missen JA21, BIJ1, Volt en Code Oranje; partijen die in de peilingen ook enig resultaat behalen. Bij BIJ1 (waardering), Volt (basisinkomen) en JA21 (vrijwilligers houden toezicht op welzijn grote grazers) hebben we nog iets over vrijwillige inzet kunnen herkennen. Graag nodigen we deze partijen ook uit om hun visie op vrijwillige inzet concreet vorm te geven. 

 

Standpunten Vereniging NOV

 1. Ondersteuning lokaal - Gemeentelijke bezuinigingen hebben de lokale ondersteuning van vrijwillige inzet uitgehold. NOV pleit voor een structurele landelijke regeling om een basisfunctie mobiliseren vrijwillige actie bij elke gemeente mogelijk te maken.
 2. Werknemersvrijwilligerswerk - Stimuleer werkgevers, ook in eigen voordeel, tot het mogelijke maken van werknemersvrijwilligerswerk. Sorteer daarbij voor op het prepensioen en geef als overheid het goede voorbeeld.
 3. Betrekken jongeren - Integreer vrijwillige inzet in alle opleidingen, behoud Maatschappelijke Diensttijd en ontlast jongeren die Maatschappelijke diensttijd willen doen.
 4. Duurzame verbinding - Blijf als overheid financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor investeringen in de toekomst van maatschappelijke inzet voor elkaar.
 5. Verhoging vrijwilligersvergoeding - Leuk gebaar, maar uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim tweederde van de vrijwilligers helemaal geen vergoeding ontvangt. 
 6. Steun aan initiatieven voor maatschappelijke onderwerpen - Bij tal van maatschappelijke problemen beschouwen partijen vrijwillige inzet als deel van de oplossing.  Op zich is dat  goed, maar wel erg willekeurig per partij voor welk onderwerp dat dan wel of niet geldt. Ook is niet altijd duidelijk wat dat aan ondersteuning van de vrijwillige inzet oplevert.
 7. Burgerschapsonderwijs - Essentieel als onderdeel in het onderwijs voor het betrekken informeren van de jeugd en één van de weinige plekken waar jongeren (in het mbo) over met maatschappelijke onderwerpen in contact komen. Voor Vereniging NOV is het vooral belangrijk dat ook (informatie over) vrijwillige inzet deel uitmaakt van het onderwijs.
 8. Leefbare wijken - Vrijwillige inzet speelt een belangrijke rol binnen leefbare wijken. Deze betrokkenheid van inwoners bij hun wijk verdient ondersteuning.
 9. Right to challenge - Daar waar inwoners willen moeten zij in staat gesteld worden om publieke functies te vervullen of maatschappelijk vastgoed over te nemen. Het gaat immers om hun dorp, wijk of buurt. Voor Vereniging NOV is het belangrijk dat het met name gaat over het beter kunnen vervullen van zo'n functie en niet goedkoper.
 10. Vrijwilligerswerk stimuleren - Verschillende partijen noemen dat ze vrijwilligerswerk willen stimuleren. De intentie is natuurlijk goed, maar moet in de rest van het programma dan wel goed gefundeerd worden.
 11. Drempels wegnemen - Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen. Ook moet het meer complexe (bestuurs)vrijwilligerswerk eenvoudiger of beter gefaciliteerd worden.  Het toenemend aantal wetten en regels is niet alleen belemmerend voor  het doen van vrijwilligerswerk ook wordt het voor vrijwillige bestuurders complexer. Activiteiten zijn aan meer regels gebonden en de aansprakelijkheid van bestuurders is toegenomen. Het wegnemen van drempels is in meerdere partijprogramma’s een terecht onderwerp.
 12. Burgerinitiatieven ondersteunen - Een burgerinitiatief is vaak de start van georganiseerd vrijwilligerswerk en biedt niet zelden verbreding naar actuele onderwerpen. Ondersteuning van vernieuwing van onderaf is van vitaal belang voor onze samenleving.
 13. Nieuwkomers - Bij een menswaardig bestaan hoort activiteit en vooral zingeving. Vrijwilligerswerk is een belangrijke vorm van zingeving en een goede kennismaking met onze samenleving.
 14. Geefwet (verbeteren) - Vrijwillige inzet organiseren is niet gratis. Het is goed als mensen geld kunnen schenken en dat kunnen aftrekken van hun belastbare inkomen.
 15. Vrijwilligers binnen overheidsorganisatie - Vrijwilligerswerk binnen taken van de overheid, zoals politie, brandweer en reservistenzorgcorps, vraagt een genuanceerde kijk. De vrijwilligheid en motivatie van de vrijwilliger staan voorop. Instrumentele inzet van vrijwilligers voor of door overheidsbeleid vraagt om een goed werkend ethisch kompas. Dit ethisch kompas komt niet in alle partijprogramma’s goed naar voren.
 16. Afschaffing tegenprestatie - Het moeten leveren van een tegenprestatie wordt door een sommige bijstandsgerechtigden als positief ervaren. Maatwerk blijkt iedere keer weer een belangrijke voorwaarde waaraan moeilijk voldoen kan worden door gemeente, uitvoeringsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Vereniging NOV is geen voorstander van de verplichte tegenprestatie.
 17. Basisbaan, basisinkomen - Een basisinkomen kan mensen de rust, veiligheid en zekerheid geven om ook aandacht te geven aan vrijwilligerswerk, dat vaak minstens even waardevol is als betaald werk. Een basisbaan kan vrijwilligersorganisaties de ruimte geven om mensen langdurig mee te laten draaien. Vereniging NOV vindt beide principes op zijn minst wel een experiment waard.

 


Per partij, wat staat er in de programma's?

Lees hieronder per partij wat zij zeggen over vrijwillige inzet. Laat gerust een reactie of een stem achter als je een account hebt!

De ChristenUnie heeft het over de 20 hoopvolle keuzes en op 3 en 4 staan tijd voor het gezins- en familieleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg en het vertrouwen op de veerkracht van de samenleving en versterken van initiatieven van onderop.

Zorgzame dorpen, stadsdelen, buurten en burgercoöperaties krijgen alle ruimte en steun van de overheid om onderling te zorgen voor goede zorg, duurzame energie of het openhouden van een buurthuis.

Ondersteunen (nieuwe) initiatieven

De ChristenUnie investeert 100 miljoen in een fonds voor de samenleving, waarmee ze een impuls geven aan de ondersteuning van sociale verbanden en onze samenleving. Het fonds wordt toegevoegd aan de middelen voor gemeenten en kan lokaal naar eigen inzicht worden ingezet, zonder de hokjes van verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet of Jeugdwet. Het fonds kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ondersteunen van burgerinitiatieven, burgercoöperaties, ontmoetingsplekken, mantelzorgondersteuning, vrijwilligers(loketten) of andere initiatieven die de verbondenheid en zorgzaamheid in de samenleving versterken. Deze middelen worden op termijn opgenomen in het regiobudget.

Er komen meer vrijwilligersloketten, die in een gemeente vraag en aanbod bij elkaar brengen, mensen met elkaar verbinden, vrijwilligersplatforms onder de aandacht brengen, ideeën uitwisselen en steun bieden aan vrijwilligers waar dat nodig is.

De ChristenUnie stimuleert de mogelijkheden rond coöperaties en zet extra in op ondersteuning van inwoners die zich willen inzetten op het gebied van duurzaamheid, het opzetten van vrijwilligerswerkorganisaties en ondersteunen van mantelzorgers.

De partij neemt drempels voor jongerenparticipatie weg. Ze maken geld vrij voor maatschappelijke jongereninitiatieven op lokaal niveau, stimuleren toegankelijke gemeenteloketten waar jongeren verder geholpen kunnen worden met ideeën voor maatschappelijk initiatief en verbeteren de financiering voor jongerenorganisaties.

Maatschappelijke Diensttijd

De ChristenUnie wil een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Het moet de gewoonte worden dat iedere Nederlander een korte periode van zijn leven in dienst stelt van de gemeenschap, want het is goed om iets voor een ander te doen. De succesvolle vrijwillige maatschappelijke diensttijd wordt voortgezet en verder uitgebouwd. Zo ontwikkelen jongeren hun sociale competenties, actief burgerschap en een houding van dienstbaarheid. 

Nieuwkomers

Samen met asielzoekers met een reële kans op een verblijfsvergunning wordt vanaf de eerste dag gezocht naar een plek waar zij zich actief kunnen inzetten in onze samenleving (denk aan vrijwilligerswerk buiten het asielzoekerscentrum). Dit is bevorderlijk voor het geestelijk welzijn en de integratie van nieuwkomers, zoals het sneller leren van de Nederlandse taal en cultuur en het opbouwen van een netwerk. Ook krijgen vrijwilligersorganisaties ruim baan om activiteiten met nieuwkomers te ontplooien.

Vrijwilligers en overheidsdoelen en -initiatieven

Ze steunen reclassering op maat en vrijwilligersorganisaties zoals stichting Exodus en Gevangenenzorg Nederland die (ex-)gedetineerden begeleiden. Ook het werk van de politievrijwilligers ziet de partij als heel waardevol. Er wordt geïnvesteerd in groei naar 5.000 politievrijwilligers die zich inzetten voor de veiligheid van onze samenleving.

Het Rijk gaat door met het helpen bestrijden en voorkomen van eenzaamheid bij jong en oud, zoals via het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Samen met gemeenten komt er overal een lokale aanpak van eenzaamheid, in samenwerking met vrijwilligers, kerken en maatschappelijke organisaties.

Apart regime Telecommunicatie

Kerken, goede doelen en fondsen moeten hun communicatiekanalen goed in kunnen zetten om hun maatschappelijke doelen te kunnen verwezenlijken. Daarom wil de ChristenUnie in de Telecommunicatiewet een apart regime voor maatschappelijke organisaties. Ook willen ze borgen dat zij toegang behouden tot andere kanalen om steun te vragen, zoals reclamezendtijd, post en het gesprek aan de deur en op straat.

Nieuwe rechtsvormen

Veel ondernemingen, en zeker sociale ondernemingen, hebben hun maatschappelijke missie op één staan. Betere herkenning- en erkenning voor deze ondernemingen is nodig volgens de ChristenUnie. Daarom komt er een aparte rechtsvorm voor deze bedrijven in het Burgerlijk Wetboek: de Besloten Vennootschap maatschappelijk (BVm). De ChristenUnie introduceert ook de maatschappelijke coöperatie als aparte rechtsvorm. Steeds meer mensen nemen eigen initiatieven door zich te verenigen in een coöperatie, bijvoorbeeld om samen energie op te wekken. Om die initiatieven beter te kunnen steunen en uit te zonderen van regels voor commerciële initiatieven, wordt voor coöperaties die een maatschappelijk doel dienen en geen winstoogmerk hebben een verbijzondering van de bestaande coöperatieve rechtsvorm geïntroduceerd.

Uitdaagrecht, recht op overname

Er komt een breed en wettelijk geborgd uitdaagrecht van burgers richting de overheid. Burgers kunnen gemeenten, provincies en waterschappen uitdagen door met een alternatief voorstel te komen voor de invulling van bepaalde publieke taken en het bijbehorende budget. De gemeente, provincie of het waterschap moet dit voorstel overnemen of beargumenteerd en in overleg met de gemeenteraad, respectievelijk provinciale staten of algemeen bestuur verwerpen. Ook wordt onderzocht of binnen zorginstellingen, scholen en andere met overheidsgeld gefinancierde organisaties een dergelijk uitdaagrecht geïntroduceerd kan worden. Er komt naast het uitdaagrecht ook een wettelijk recht op overname van bezittingen van bijzonder publiek belang, zoals een buurthuis of een speelveldje. Deze mogen niet worden verkocht of gesloten voordat lokale gemeenschappen, buurten en verenigingen in de gelegenheid zijn gesteld om het gebouw of speelveldje en de bijbehorende maatschappelijke functie over te nemen.

Vrijwilligerswerk als basisbaan

De bijstand gaat eruit en daarvoor in de plaats komt de basisbaan en bestaand vrijwilligerswerk kan ook als basisbaan gelden.

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

0  reacties

Partners:  Movisie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.